اهداف مرکز

اهداف بلندمدت

ترویج فرهنگ آموزش پژوهش محور در کشور
پرورش دانش آموزان مخترع و ایده‏ پرداز
کاربردی کردن اختراعات دانش آموزی و دانشجویی
وارد کردن اختراعات و پژوهش ها به بازار جهانی و تولید داخلی
پرورش مهارت در دانش آموزان و وارد شدن راحتر آنها به بازار کار در آینده شغلی

گالری تصاویر