دسته نمونه کار: مسابقات و جشنواره ها

اهداف این مرکز در دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت تعریف میشوند.

shadow