دسته نمونه کار: فعالیت های دانش آموزی و دانشجویی

اهداف این مرکز در دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت تعریف میشوند.

shadow