دسته نمونه کار: اهداف مرکز

اهداف این مرکز در دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت تعریف میشوند.

shadow

اهداف این مرکز در دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت تعریف میشوند.

shadow