سطح دانش آموزی

این مرکز در سطح دانش آموزی برای افزایش مهارت های مختلف و زمینه سازی برای پرورش خلاقیت و جهت دهی به آنها اقدام به برگزاری کارگاه های پژوهشی و آزمایشگاه های گوناگون نموده است.

ارکان اصلی آموزش

 از ارکان اصلی آموزش در این کلاسها به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

  • شرکت دادن دانش آموز در تمام فعالیت های عملی
  • ترغیب دانش آموزان برای کارهای تیمی
  • زیر نظر داشتن دانش آموزان در هر کدام یک از این کارگاه ها و بررسی توانایی های آنها توسط استاد کلاس و مشاور مرکز
  • ایجاد پرونده پژوهشی برای هر یک از این دانش آموزان و مستندسازی تعلیمات و دوره های گذرانده در این مرکز
  • اعطای گواهینامه پایان دوره از مرکز تحقیقات نوین دمش سپاهان، سازمان فنی حرفه ایی و سازمان اختراعات و نواوری های اروپا
  • شرکت دادن دانش آموزان در مسابقات داخلی و خارجی
  • حمایت از دانش آموزان مستعد در رشته های مختلف
  • مشخص شدن هدایت تحصیلی دانش آموزان در  دبیرستان
ارس تبریز

دیدگاه

دیدگاهی وارد نشده است.

ارسال پاسخ