دپارتمان کارآفرینی

این دپارتمان آموزشهای مربوط به:

  • مدیریت مالی
  • کارافرینی و ایده پردازی و
  • برگزاری استارتاپ های مختلف

را به عهده دارد.