دپارتمان مهندسی

این دپارتمان دربرگیرنده رشته های مهندسی از جمله:

  • الکترونیک
  • هوافضا
  • کشاورزی
  • رباتیک و …

می باشد.