دستاوردهای مرکز

مسابقات کشوری جابربن حیان-مشهد مقدس ۳-۵ شهریور ماه ۹۶
کسب مقام اول مسابقات کشوری سازه های ماکارونی تبریز- ارس ۲۰۱۷
تندیس های مربوط به فعالیت های پژوهشی دانش آموزان سال۹۶
حضور و ارائه مقالات دانش اموزان در جشنواره ملی ابن سینا(دانشگاه تهران) ۱۳ اردیبهشت۹۷
کسب مقام دوم دررشته حفظ قرآن کریم دراستان اصفهان