اینجا مرکز , تحقیقات و فناوری های نوین
دکتر محمدشفیعی, دمش سپاهان
img_367570

سمیه مظفری

محقق و پژوهشگر

کارشناسی ارشد زیست

img_367570

سمیه مظفری

محقق و پژوهشگر

کارشناسی ارشد زیست

img_367570

سمیه مظفری

محقق و پژوهشگر

کارشناسی ارشد زیست